Sep 162010
 

Katrin Andersson, lärare i SO på Smedingeskolan, arbetar med att öka elevernas engagemang, initiativförmåga och mod. Vikten av att öka elevernas engagemang har Katrin skrivit om i tidsskriften Företagsamt lärande i Halland. Från Smedingetill Knäred – Ut ur klassrummen och in i samverkan.

Vikten av elevens egna engagemang

Katrin Andersson, Smedingeskolan i Kungsbacka.

För att bli självständiga och initiativkraftiga, kunna samarbeta och ägna sig åt eftertänksamhet behöver våra elever få träna mycket på detta i undervisningen. När jag utarbetar olika arbetsområden tillsammans med eleverna mot de mål vi skall nå får jag engage­rande elever med gott självförtroende på köpet.

Det företagsamma lärandet ger eleverna utrymme att öva på mod och att ta egna initiativ, ta ansvar och samarbeta med olika grupper eller andra indi­vider samt samverka med samhället.

Mod – att få eleverna att ta egna initiativ till kontak­ter i och utanför skolan gör att deras självförtroende stärks. Det blir mycket tydligt när eleverna till exem­pel kommer och säger att ”nu har jag tagit kontakt och ordnat möte med en politiker”. De ser att de själva får till möten som är viktiga i undervisningen. Den elev som kontaktade en riksdagspolitiker fick denne att komma till oss och berätta om sitt arbete i riksdagen. Eleven kände stolthet över att ha fått till stånd mötet och att klassen fått en föreläsning i skolan tack vare honom.

Ta egna initiativ – hänger mycket samman med mod, och att eleverna känner att de blir lyssnade på och att de känner att de är delaktiga i sitt egna lärande. Jag har flera gånger hört mina elever be­skriva känslan över att få ta egna initiativ som att ”ingenting är omöjligt”. Det är ett underbart kvitto för mig som pedagog att få.

Ansvar – det är mycket tydligt att eleverna vill ta mer ansvar som en direkt följd av att vara delaktiga i sin egen undervisning. De vill också känna att ”det är jag som bestämmer hur det ska vara”, och att detta är kopplat till kunskapsutvecklingen. På eget initiativ kopplar de sitt egna ansvar till att göra det som krävs för ett bra resultat, och stå för resultatet oavsett om det är positivt eller negativ.

Samarbetsförmåga – ökar då de själva är med och styr över det som sker. Utöver insikten att det är negativt att inte ha bidragit till ett arbete som en grupp skall redovisa lär de sig mer om hur gruppen fungerar. De ser fördelarna med att arbeta tillsam­mans, att alla i en grupp har olika saker att bidra med utifrån de olika förmågor man besitter och att detta ger dynamik i gruppen.

Samverkan – förtydligar det som eleverna har stu­derat i skolan. Med exempelvis studiebesök blir ämneskunskaperna ”verkliga”. Varje termin ordnar eleverna själva flera olika besök och möten där vi gör kopplingar till olika arbetsområden.

Vinsterna att involvera eleverna går att se i skolan som helhet, i mötet med föräldrar och i kollegiet.

Skolan – jag upplever mig ha fått mycket mer ak­tiva och positiva elever, deras delaktighet har gett energi och inspiration. De tar mycket större ansvar och känner stolthet i detta. De har också blivit mer medvetna om sina studier och vill veta varför de skall kunna olika områden. Elevernas krav på ut­bildning har helt enkelt ökat och de vill ha mer kva­lité, särskilt med förankringar i ”verkligheten”. Det ökande självförtroendet leder till att de vill ha fler och större utmaningar och de säger själva att ”det finns inga begränsningar”. Med ett företagsamt för­hållningssätt får fler strävansmål plats i respektive arbetsområde och eleverna får fler möjligheter att  visa och träna sina förmågor. Med förhållningssät­tet erbjuds det fler vägar att nå målen och eleverna kan själva arbeta med att fundera över hur dessa vägar kan se ut.

Föräldrar – upplever arbetssättet som positivt, framförallt då eleverna gärna talar om allt som görs. Enskilda föräldrar, eller skolans Föräldraråd, uttrycker stor glädje över att deras barn får så va­rierad undervisning. En konsekvens av detta är att jag får stöd i att ha fria händer i min planering och att föräldrarna gärna ställer upp med skjuts och engagerar sig i de aktiviteter vi genomför för att få in pengar som kan finansiera utflykter, studieresor och föreläsare. De är också ofta med i de olika ak­tiviteterna.

Kollegor – blir inspirerade av att uppleva mer posi­tiva och engagerade elever. Det uppstår en positiv spiral.

Några korta reflektioner

Genom det företagsamma lärandet får eleverna ta del av omvärlden och uppleva verkligheten, och det blir självklart att arbeta tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Det är tydligt att eleverna når fler mål genom olika aktiviteter och sätt att inhämta kunskap. Elevernas inlärningsyta yta ökar vilket gynnar kunskapsin­hämntningen.

Tidsmässigt upplever jag många gånger att jag får mer tid över med det här arbetssättet. Mycket tack vare att eleverna och jag utarbetar områdena tillsammans. Inledningsvis var planeringen när vi skulle förflytta oss härifrån tidskrävande, men idag har jag rutin även på detta.

Till sist vill jag bara säga att; hade jag inte fått ar­beta så här hade jag inte kunnat vara pedagog .

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(obligatorisk)

(obligatorisk)